nl-vlag gb-vlag

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.

Ondernemer/opdrachtnemer
: De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt; en diensten aan opdrachtgevers.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer/ondernemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde wordt verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Schriftelijk: communicatie via papier, en/of e-mail

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: Kalenderdag

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Mellanie Migchelbrink

Zevenheuvelenweg 44

6571 CK  Berg en Dal

Tel# 024-7855643

Email:info@mappadelmondo.com

KVK# 57956553

BTW# NL001867358B71

Bank# NL80RABO0329332627

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 
3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door opdrachtnemer aangegaan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd,wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 
Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van aflevering; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen      daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 
Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden komen tot stand door een beantwoording per mail te sturen naar info@mappadelmondo.com van de door de opdrachtnemer verstuurde offerte inclusief bijlagen met daarbij de vermelding: Opdracht is akkoord inclusief bijlagen, met daarbij de volledige naam, de datum en plaats van opdrachtgever. Afwijkingen en wijzigingen door opdrachtgever binden opdrachtnemer slechts voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is vertrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiele informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer) kosten te bespreken en vast te leggen.Alle offertes en opties op te verrichten werkzaamheden vervallen automatisch 2 weken nadat opdrachtnemer de offerte aan opdrachtgever heeft gestuurd respectievelijk nadat opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk een optie heeft voorgesteld.

 
Artikel 6 A- Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 6 B-Herroepingsrecht bij levering van diensten
  Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst voor werkzaamheden te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overkomst. Annuleringen en wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden aangegeven aan opdrachtnemer.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn eigen rekening.
 2. Het aankoopbedrag plus de eerste verzendkosten die de consument betaald heeft, zal de ondernemer binnen 7 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  3. Kosten van annulering van werkzaamheden korter dan 14 werkdagen voor aanvangsdatum: 50 % van het overeengekomen totaaltarief.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  6. Het tarief voor werkzaamheden wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. De reiskosten bedragen €0.21 per kilometer te rekenen vanaf het adres van de opdrachtnemer, tenzij anders vermeld en of overeengekomen.

   

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

   

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed 2-tot 5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden 
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, 7 werkdagen,doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 Artikel 12 - Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen direct te worden voldaan in het online betaalsysteem van de webshop, of via bankoverschrijving.Tenzij schriftelijk anderzijds overeengekomen.
  2.In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst/werkzaamheden,dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na afgifte van de factuur het factuurbedrag te voldoen.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De consument en opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling
1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na aflevering worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen en termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden via info@mappadelmondo.com

Artikel 14- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen worden vooraf schriftelijk vastgelegd en kenbaar gemaakt aan de consument/opdrachtgever als de situatie daarom vraagt.

Artikel 15-Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
Technieken, beschreven werkwijze en recepturen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden, en in het resultaat zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer.Vermenigvuldiging of openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Het auteursrecht op de uitgegeven recepturen en werkwijze van het workshopmateriaal berust bij opdrachtnemer tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Artikel 16- Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van de opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van de opdrachtgever.Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 17-Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Tot de oorzaken die een verhindering opleveren die kwalificeert als een overmacht bedoeld in dit artikel behoren onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte van de specifieke medewerker en of opdrachtnemer/gever, stakingen, verkeer- en weersomstandigheden die tijdige aankomst bij opdrachtgever verhinderen.De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. In geval van blijvende overmacht volgt ontbinding van de overeenkomst, zonder dat een van de partijen tot vergoeding van enige schade is gehouden.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht
Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht via de in artikel 13 genoemde klachtenregeling. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Op alle met opdrachtnemer/ondernemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.